Veicamo pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo iestāžu veicamo pretkorupcijas pasākumu  izpilde 2017.gadā

(saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2014.-2017.gadam realizācijas plānu 2016.-2017.gadam)

Nr.p.k.

 

Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks Korupcijas risks Korupcijas risku novērtējums Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi Atbildīgā persona Pasākumu ieviešanas termiņš

 

 

Izpilde

Iespējamība Seku nozīmība
1 2 3 4 5 6 7 8  
1.

 

Personāla atlase un cilvēku resursu vadība

 

Dienesta stāvokļa izmantošana savtīgos nolūkos: – radinieku un paziņu pieņemšana darbā.

 

 

Vidēja

 

Vidēja

 

1. Publiskot Departamenta mājas lapā un iestādes mājas lapā (ja iestādei tā izveidota) internetā informāciju (sludinājumus) par vakantajiem amatiem un amata pretendentiem izvirzītajām prasībām, un nodrošināt personāla atlasi atbilstoši iestādes noteiktajai personāla atlases  kārtībai.

 

2.  Uzlabot  darba laika kontroli  Iestādes tehniskajiem darbiniekiem,   veicot darba līgumos, darbu grafikos noteiktā un maiņu žurnālos fiksētā darba laika pārbaudi un, ja nepieciešams, veicot grozījumus darba līgumos un/vai amatu aprakstos darba laika precizēšanai.

 

1. Iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

 

 

2. Iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

 

 

1. Regulāri

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 31.05.2016.

 

 

 

 

 

Personāla atlase notiek saskaņā ar 08.02.2016.  Personāla atlases kārtības noteikumiem                                                                                                   Nr.BJCD-16-6-nts. Personāla atlasi veic 04.03.2016. (Nr.BJVC-16-36-sr) izveidota komisija. 2017.gadā uzrakstīti 9 personāla atlases konkursa norises protokoli.

Darba līgumi un amata apraksti precizēti 2016. gadā, darba laika uzskaite notiek pēc direktora vietn. saimn. jautājumos apstiprināta grafika

2.

 

Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkāpjot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus

 

Iespējama

– nevienlīdzīga attieksme un iespēja pieņemt subjektīvu lēmumu attiecībā pret iekšējiem un ārējiem klientiem, iespējama atsevišķu sadarbības partneru  nepamatota lobēšana;

– amatu savienošana, kas veicina amatpersonu nonākšanu interešu konflikta situācijā

 

Vidēja

 

Augsta

 

Kontrolēt iestādes darbinieku, tajā skaitā valsts amatpersonu, amatu savienošanu,  nodrošinot Departamenta norādījumu  amatu savienošanas jautājumos ievērošanu, ne retāk kā reizi gadā pieprasot visiem Iestādes darbiniekiem sniegt rakstisku informāciju par amatiem, kurus tas ieņem pie cita darba devēja un izvērtējot vai amatu savienošana ir tiesiska un vai amatu savienošanai saņemta Iestādes vadītāja piekrišana atbilstoši iestādes Darba kārtības noteikumiem.

 

 

 

Iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reizi gadā līdz 01.09.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visi darbinieki, kuri strādā pie vairākiem darba devējiem, mācību gada sākumā ir iesnieguši iesniegumus par amatu savienošanu. Direktors iesniegumus ir saskaņojis. Iesniegumi reģistrēti RDLIS.

3.

 

Nodrošināt izglītības un pedagoģiskā procesa organizēšanas obligātās dokumentācijas atbilstību normatīvajiem aktiem

 

Korupcijas riski, kuri saistīti ar izglītības procesa organizēšanas pārkāpumiem

 

Vidēja

 

Vidēja

 

1. Veikt pārbaudi par pedagogu  lietās esošajiem izglītību apliecinošajiem dokumentiem un vai sistēmā VIIS ievadītās informācijas apjoms par pedagogam izsniegto izglītības dokumentu  atbilst Ministru kabineta 17.08.2010. noteikumu Nr.788 “Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšana un aktualizācijas kārtība” 12.punktam.

 

2. Veikt pārbaudi par darbinieku medicīnisko grāmatiņu un obligāto veselības pārbaužu karšu esamību un to derīguma termiņiem.

 

3. Veikt pārbaudi vai izglītojamo personas lietās,  izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā ir veikti un aktualizēti ieraksti par izglītojamo un pārbaudīt vai sistēmā VIIS ir ievadīta informācija par izglītojamo atbilstoši Ministru kabineta 17.08.2010. noteikumu Nr.788 “Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšana un aktualizācijas kārtība” 8.punktam.

 

4. Lai pārliecinātos par darbinieka atbilstību Bērnu tiesību aizsardzības likuma (turpmāk – Likums) 72.panta piektās un sestās daļas prasībām:

 

1) par iestādes pedagoģiskajiem darbiniekiem veikt pārbaudi sistēmā VIIS;

 

2) par iestādes administratīvajiem un saimnieciskajiem darbiniekiem veikt pārbaudi  un nodrošināt, ka ne retāk kā reizi gadā ir pieprasītas ziņas no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistra;

 

3) no trešajām personām, ar kurām ir noslēgti līgumi par šo trešo personu darbību iestāžu teritorijā, pieprasīt apliecinājumus par atbilstību  Likuma prasībām.

 

 

 

 

 

1.Iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Iestādes vadītājs

 

 

 

3. Izglītības Iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 31.08.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ne retāk kā reizi pusgadā

 

 

 

3. 31.10.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Par veiktajām pārbaudēm sagatavot kopsavilkuma atskaiti  31.08.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārbaudes tiek veiktas regulāri, VIIS sistēmā dati ievadīti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārbaudes tiek veiktas regulāri.

 

 

 

BJC nav audzēkņu personu lietu, pulciņu audzēkņi reģistrēti VIIS’ā.

 

 

 

 

 

 

 

 

03.10.2017. uzrakstīts pieprasījums Nr.BJCD-17-57-nd par personu pārbaudi, 20.10.2017. saņemta atbilde Nr.14-10/9927.

VIIS’ā veikta pārbaude visiem darbiniekiem 28.08.2017

4.

 

Kontrolēt finanšu līdzekļu racionālu izmantošanu, novērst neatļautu rīcību ar iestāžu lietošanā esošo valsts vai pašvaldības mantu

 

Korupcijas riski saistīti ar neatļautu rīcību ar finanšu līdzekļiem un mantu, darbiniekam uzticētās mantas izmantošana ar mērķi iegūt personisku labumu, vai nav nodrošināta iekšējās kontroles sistēma krājumu un inventāra uzskaitei, kas kvalificētai trešajai personai ļautu konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei.

 

Vidēja

 

Vidēja

1. Ja iestādē tiek plānots veikt publiskos iepirkumus, apstiprināt Iestādes  attiecīgā gada iepirkuma plānu un publicēt internetā iestādes mājas lapā (ja iestādei tā izveidota).

 

2. Nodrošināt atbildīgo personu iecelšanu noslēgto ēdināšanas pakalpojumu un pārtikas piegāžu līgumu izpildes kontrolei un sadarbībā ar Departamentu nodrošināt šo atbildīgo personu papildus apmācību.

 

3. Veikt pārbaudi (dokumentālu un dabā) vai inventāra un pamatlīdzekļu uzskaite nodrošināta atbilstoši  Rīgas domes izpilddirektora 28.12.2013. iekšējiem noteikumiem Nr.26 „Rīgas pilsētas krājumu un inventāra uzskaites kārtība”, Departamenta 06.11.2013. rīkojumam Nr.1920-rs „Par metodiskajiem norādījumiem krājumu un inventāra uzskaitei”,  25.10.2013. rīkojumam Nr.1873-rs „Par norādījumiem dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanai un iestādes apstiprinātajam iekšējam normatīvajam aktam.

 

 

4. Veikt pārbaudi par interešu izglītības pakalpojumu sniedzēju (pulciņu organizētāju) sertifikātu un licenču atbilstību normatīvo aktu prasībām.

 

1. Iestādes vadītājs

 

 

 

 

2. Iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

3. Iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izglītības iestādes vadītājs

 

 

 

1. Līdz  01.03.2017.

 

 

 

 

2. Līdz 31.12.2017.

 

 

 

 

 

3. Līdz 31.10.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  1 reizi ceturksnī

 

 

 

 

Publiskie iepirkumi netika plānoti.

 

 

 

 

Iestāde nenodrošina ēdināšanas pakalpojumus.

 

 

 

 

 

Inventāra un pamatlīdzekļu uzskaite pārbaudīta veicot inventarizāciju, rīkojuma nr. BJCD-17-77rs no 11.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visas interešu izglītības programmas saskaņotas ar departamentu un atbilst normatīvo aktu prasībām.

5.

 

Nodrošināt  līdzfinansējuma saņemšanu par profesionālās ievirzes vai interešu izglītības, nometņu organizēšanas un citiem pakalpojumiem atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldībā noteiktajai kārtībai

 

Iespējama piešķirtā finansējuma izlietošana, neievērojot normatīvos aktus un pašvaldības noteikto kārtību.

 

Vidēja

 

Vidēja

 

Nodrošināt izglītības pakalpojumu līdzfinansējuma,  nometņu dalības maksas iekasēšanas un izlietošanas pārbaudes atbilstoši Rīgas domes lēmumiem un Departamenta izdotajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā,  Departamenta rīkojumiem par maksājumu dokumentu formu un  līgumu noslēgšanas kārtību ar izglītojamo (audzēkņu) vecākiem.

 

 

 

Iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulāri, bet ne retāk kā reizi mēnesī

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības pakalpojumu līdzfinansējuma,  nometņu dalības maksas iekasēšana un izlietošana pārbaudes tiek nodrošinātas.

 

6.

 

Pretkorupcijas darbības aktivizēšana iekšējās kontroles sistēmā un pretkorupcijas pasākumu plānu izpildes kontroles nodrošināšana

 

Iespējama interešu konfliktu veidošanās iestādē

 

Zema

 

Vidēja

 

1. Nodrošināt pretkorupcijas pasākumu iekļaušanu iestādes ikgadējā darbu plānā.

 

2. Nodrošināt iestādes pretkorupcijas pasākumu izpildi un atskaites par plāna izpildi sagatavošanu un iesniegšanu Departamentam.

 

3. Atskaiti par iestādes pretkorupcijas pasākuma plāna izpildi  publiskot iestādes mājas lapā (ja iestādei izveidota mājas lapa).

 

 

1. Iestādes vadītājs

 

 

2. Iestādes vadītājs

 

 

 

3. Iestādes vadītājs

 

 

 

 

1. Līdz 01.04.2017.

 

 

2. Līdz 31.12. 2017.

 

 

 

3. Līdz 01.02.2018.

 

Pretkorupcijas pasākumu plāns iekļauts ikgadējā darbu plānā.

 

Iesniegts departamentā 28.12.2017

 

 

 

Plāns tiks publiskots iestādes mājas lapā līdz 01.02.2018