Līdzfinansējums

Visas BJC “Daugmale” interešu izglītības programmas finansē Rīgas pašvaldība. Pamatā apmeklētājiem tās ir par brīvu. Dažām programmām ir nepieciešams vecāku neliels līdzfinansējums.

 

Līdzfinansējums jāmaksā saskaņā ar izsniegto maksājuma kvīti, precīzi norādot maksājuma mērķi.

 

Līdzfinansējuma samaksas kārtība, atbrīvošana no līdzfinansējuma un pārējie noteikumi:

(Spied uz katra virsraksta un uzzini vairāk!)

 

–>Rīgas domes 23.10.2012. lēmums par līdzfinansējumu ar spēkā esošajiem grozījumiem. Rīgas domes 23.05.2018. lēmums par līdzfinansējuma apmēriem

 

–>Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” 31.08.2019. NOLIKUMS par līdzfinansējuma kritēriju piemērošanu Bērnu un jauniešu centrā “DAUGMALE”  (lasiet arī zemāk)

 

–>Iesniegums par pārmaksātā līdzfinansējuma atgriešanu

 

Atbildīgais par līdzfinansējumu – rēķinvede Inge Orgusāre

210.kabinets, darba tālrunis 67229628, e-pasts: iorgusare@edu.riga.lv

Līdzfinansējuma apmērs interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs un tā aprēķināšanas kārtība

Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale”
Sporta izglītības programmas
Karatē 7,00 eiro/mēnesī
Lēkšana uz batuta un vispārējā fiziskā sagatavotība (VFS) ar ievirzi lēcienos uz batuta 10,00 eiro/mēnesī
Akrobātikas studija “Melanž” 5,00 eiro/mēnesī
Mūzika
Ģitārspēle 3,00 eiro/mēnesī
Akordeona spēle 3,00 eiro/mēnesī
Dejas māksla
Horeogrāfiskais ansamblis “Pērlīte” 10,00 eiro/mēnesī
Tehniskā jaunrade
Lego 6,00 eiro/mēnesī
Citas izglītojošās programmas
Pirmsskolas vecuma bērnu attīstības pulciņš “Smailīte” 5,00 eiro/mēnesī
Valodas 3,00 eiro/mēnesī

NOLIKUMS

par līdzfinansējuma kritēriju piemērošanu Bērnu un jauniešu centrā „Daugmale”

–> 2019_ 08_31_Nolikums par līdzfinansējumu Nr.BJCD-19-15-nos

 

    Izdots saskaņā ar

             Rīgas domes 19.09.2008. nolikuma Nr.3612.pnktu,

           Rīgas domes 02.10.2012. lēmumu Nr.188, 23.10.2012. lēmumu Nr.5376, 24.09.2013. lēmumu Nr.5456,

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 05.12.2012. rīkojumu Nr.2170-rs, 02.06.2015. rīkojumu Nr.1105-rs, Rīgas domes 30.08.2016. lēmumu Nr.4119 (prot.Nr.78, 21.), 17.08.2017. lēmumu Nr.49 (prot.Nr.6, 20.),

23.05.2018. lēmumu Nr.1204 (prot.Nr.28, 96.),

un 10.07.2019. lēmumu Nr.2441)

  I Vispārīgie noteikumi
1 Nolikums nosaka līdzfinansējuma atlaižu kritēriju piemērošanu interešu izglītības programmām (turpmāk – Programmas) Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale” (turpmāk – Centrs).
2 Līdzfinansējuma samaksas kārtība, attiecas uz Centra audzēkņu vecāku vai likumisko pārstāvju, un pilngadīgo audzēkņu (turpmāk – Maksātājs) līdzfinansējumu.
  II Līdzfinansējuma samaksas kārtība
3 Līdzfinansējuma maksājumu Maksātājs veic bezskaidras naudas norēķinu veidā, pamatojoties uz Centra izdotu kvīti. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts Centra pamatbudžeta norēķinu kontā.
4 Ja maksājumā nav norādīts precīzs maksājuma mērķis, maksājums nonāk kopējā Rīgas domes budžetā, bet Maksātājam kopējā Rīgas domes maksājumu uzskaites sistēmā veidojas parāds (maksājums nenonāk Centra pamatbudžetā), kas ir par pamatu audzēkņa atskaitīšanai no Programmas.
5 Līdzfinansējuma maksājumu Maksātājs maksā par katru mēnesi, t.i., par 9 (deviņiem) mācību gada mēnešiem (no septembra līdz maijam), maksājumus veicot līdz attiecīgā mēneša 25.datumam.
6 Ja iesniegums ir iesniegts līdz tekošā mēneša 20.datumam, tad līdzfinansējums ir jāmaksā par tekošo mēnesi.
7 Ja iesniegums par uzņemšanu iesniegts pēc tekošā mēneša 20.datuma, tad līdzfinansējums ir jāmaksā par nākošo mēnesi.
8 Ja nodarbības nav notikušas Centra darba organizatoriska, saimnieciska vai tehnoloģiska rakstura iemeslu dēļ (pedagoga prombūtne, avārijas situācija un tml.), par attiecīgo periodu līdzfinansējums netiek aprēķināts un iekasēts.
9 Ja vairāk nekā 3 mēnešus nav veikta līdzfinansējuma maksa, audzēknis tiek atskaitīts no attiecīgās Programmas.
III Atbrīvojumi no līdzdalības maksājuma un atlaides
10 No līdzfinansējuma maksas par attiecīgās Programmas apguvi 100% apmērā atbrīvo audzēkņus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā šādos gadījumos:
10.1. ja audzēknis ir no ģimenes, kurai ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;
10.2. ja audzēknim ir noteikta invaliditāte;
10.3. ja audzēknis ir no ģimenes,  kura reģistrēta Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrā.
11. Ja audzēkņa dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā vecāki maksā 50% no Centrā noteiktā līdzfinansējuma maksas šādos gadījumos:
11.1. ja divi bērni no vienas ģimenes apgūst Programmu vienā vai dažādās Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs;
11.2. ja no vienas ģimenes viens bērns apgūst interešu izglītības Programmu, bet otrs bērns profesionālās ievirzes izglītības programmu vienā vai dažādās Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs.
12 Citos gadījumos par īpašiem sasniegumiem un aktivitāti, pamatojoties uz Centra pedagoģiskās padomes lēmumu un direktora rīkojumu audzēkņus var atbrīvot no līdzfinansējuma maksas attiecīgajās Programmās 50 % vai 100% apmērā.
13 Ja audzēknis attaisnoti (iesniedzot ģimenes ārsta vai prombūtni attaisnojošu izziņu) nav apmeklējis nodarbības un kavējuma periods ir ilgāks par 2 (divām) kalendārajām nedēļām, par kavējuma periodu līdzfinansējums netiek aprēķināts.
14. Līdzfinansējuma maksas atlaides uzsāk un pārtrauc piemērot no nākamā mēneša pēc Nolikuma 11. un 12.punktā noteikto statusu iegūšanas vai izbeigšanās saskaņā ar Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas (turpmāk – RDVIS) iepriekšējā mēneša pēdējā datuma datiem vai atbilstoši   Nolikuma  punktā noteiktajai kārtībai. Gadījumos, kad informācija par tiesībām saņemt līdzfinansējuma maksas atlaides nav iegūstama no RDVIS vai citiem Rīgas pilsētas pašvaldības reģistriem, Centrs ir tiesīgs pieprasīt vecāku iesniegtajam iesniegumam par atlaides piemērošanu pievienot attiecīgus faktus apliecinošus dokumentus.
IV Līdzfinansējuma samaksas izlietojums
15. Līdzfinansējuma samaksa tiek izlietota pulciņa darbības nodrošināšanai, pārskaitot summu saskaņā ar rēķinu, ko iesniedz attiecīgais pedagogs.
16. Līdzfinansējuma samaksa 80% apjomā tiek izlietota attiecīgās Programmas pulciņa vajadzībām, kurā darbojas audzēknis. Pārējie 20% var tikt izmantoti Centra darbības nodrošināšanai.
V Citi noteikumi
17. Nolikums tiek publiskots Centra mājas lapā bjcdaugmale.lv un izlikts Centra informācijas stendā.
18. Grozījumus Nolikumā var veikt pēc vadības vai Pedagoģiskās padomes sēdes priekšlikuma.
19. Grozījumus apstiprina Pedagoģiskās padomes sēde.

Direktors     E.Šāblis

Karaševska 67229951