Līdzfinansējums

Visas BJC “Daugmale” interešu izglītības programmas finansē Rīgas pašvaldība. Pamatā apmeklētājiem tās ir par brīvu. Dažām programmām ir nepieciešams vecāku neliels līdzfinansējums.

Līdzfinansējums jāmaksā saskaņā ar izsniegto maksājuma kvīti, precīzi norādot maksājuma mērķi.

Līdzfinansējuma samaksas kārtība, atbrīvošana no līdzfinansējuma un pārējie noteikumi: (Spied uz katra virsraksta un uzzini vairāk!)

Rīgas domes 23.10.2012. lēmums par līdzfinansējumu ar spēkā esošajiem grozījumiem. Rīgas domes 23.05.2018. lēmums par līdzfinansējuma apmēriem

Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” 10.12.2018. NOLIKUMS par līdzfinansējuma kritēriju piemērošanu Bērnu un jauniešu centrā “DAUGMALE” (zemāk)

Iesniegums par pārmaksātā līdzfinansējuma atgriešanu

Atbildīgais par līdzfinansējumu – rēķinvede Inge Orgusāre

210.kabinets, darba tālrunis 67229628, e-pasts: iorgusare@edu.riga.lv

Līdzfinansējuma apmērs interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs un tā aprēķināšanas kārtība

Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale”
Sporta izglītības programmas
Karatē 7,00 eiro/mēnesī
Lēkšana uz batuta un vispārējā fiziskā sagatavotība (VFS) ar ievirzi lēcienos uz batuta 10,00 eiro/mēnesī
Akrobātikas studija “Melanž” 5,00 eiro/mēnesī
Mūzika
Ģitārspēle 3,00 eiro/mēnesī
Akordeona spēle 3,00 eiro/mēnesī
Dejas māksla
Horeogrāfiskais ansamblis “Pērlīte” 10,00 eiro/mēnesī
Citas izglītojošās programmas
Pirmsskolas vecuma bērnu attīstības pulciņš “Smailīte” 5,00 eiro/mēnesī
Valodas 3,00 eiro/mēnesī

NOLIKUMS

par līdzfinansējuma kritēriju piemērošanu Bērnu un jauniešu centrā „Daugmale”

 

10.12.2018.

Nr.BJCD-18-13-nos

Izdots saskaņā ar

             Rīgas domes 19.09.2008. nolikuma Nr.3612.pnktu,

           Rīgas domes 02.10.2012. lēmumu Nr.188, 23.10.2012. lēmumu Nr.5376, 24.09.2013. lēmumu Nr.5456,

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 05.12.2012. rīkojumu Nr.2170-rs, 02.06.2015. rīkojumu Nr.1105-rs, Rīgas domes 30.08.2016. lēmumu Nr.4119 (prot.Nr.78, 21.), 17.08.2017. lēmumu Nr.49 (prot.Nr.6, 20.)

un 23.05.2018. lēmumu Nr.1204 (prot.Nr.28, 96.)

  I Vispārīgie noteikumi
1 Nolikums nosaka līdzfinansējuma atlaižu kritēriju piemērošanu interešu izglītības programmām (turpmāk – Programmas) Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale” (turpmāk – Centrs).
2 Līdzfinansējuma samaksas kārtība, attiecas uz Centra audzēkņu vecāku vai likumisko pārstāvju, un pilngadīgo audzēkņu (turpmāk – Maksātājs) līdzfinansējumu
  II Līdzfinansējuma samaksas kārtība
3 Līdzfinansējuma maksājumu Maksātājs veic bezskaidras naudas norēķinu veidā, pamatojoties uz izglītības iestādes Centra izdotu kvīti.
4 Ja maksājumā nav norādīts precīzs maksājuma mērķis, maksājums nonāk kopējā Rīgas domes budžetā, bet Maksātājam kopējā Rīgas domes maksājumu uzskaites sistēmā veidojas parāds (maksājums nenonāk Centra budžetā), kas ir par pamatu audzēkņa atskaitīšanai no programmas.
5 Līdzfinansējuma maksājumu Maksātājs maksā par katru mēnesi, t.i., par 9 (deviņiem) mācību gada mēnešiem (no septembra līdz maijam), maksājumus veicot līdz attiecīgā mēneša 25.datumam.
6 Ja iesniegums ir iesniegts līdz tekošā mēneša 20.datumam, tad līdzfinansējums ir jāmaksā par tekošo mēnesi.
7 Ja iesniegums par uzņemšanu iesniegts pēc tekošā mēneša 20.datuma, tad līdzfinansējums ir jāmaksā par nākošo mēnesi.
8 Ja audzēknis attaisnoti (iesniedzot ģimenes ārsta vai citu prombūtni attaisnojošu izziņu) nav apmeklējis nodarbības un kavējuma periods ir ilgāks par divām kalendārajām nedēļām, par kavējuma periodu līdzfinansējums nav jāmaksā.
9 Ja nodarbības nav notikušas Centra darba organizatoriska, saimnieciska vai tehnoloģiska rakstura iemeslu dēļ (pedagoga prombūtne, avārijas situācija un tml.), par attiecīgo periodu līdzfinansējums netiek aprēķināts un iekasēts.
10 Ja vairāk kā 3 mēnešus nav maksāts līdzfinansējums, audzēknis tiek atskaitīts no attiecīgās izglītības programmas.
  III Atbrīvojumi no līdzdalības maksājuma un atlaides
11 No līdzfinansējuma maksas attiecīgajās Centra programmās mācību gadā 100% apmērā atbrīvo audzēkņus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, ja:
11.1. audzēknis ir no ģimenes, kurai ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;
11.2. audzēknim ir noteikta invaliditāte;
11.3. audzēknis ir no ģimenes,  kura reģistrēta Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrā;
11.4. citos gadījumos, pamatojoties uz Centra pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu un direktora rīkojumu:
11.4.1. par īpašiem sasniegumiem (godalgotas vietas, laureāta diplomi u.c. starptautiskos, valsts, Rīgas pasākumos, festivālos, sacensībās, konkursos);
11.4.2. lielu ieguldījumu Centra popularizēšanā;
11.4.3. sekmīgi apgūtu programmu Centrā 8 vai vairāk gadus.
12 Ja audzēkņa dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 50% no Centrā noteiktā līdzfinansējuma maksā šādos gadījumos, ja:
12.1. divi bērni no vienas ģimenes apgūst Programmu vienā vai dažādās Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs;
12.2. no vienas ģimenes viens bērns apgūst Programmu, bet otrs bērns profesionālās ievirzes izglītības programmu vienā vai dažādās Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs.
13 Ja audzēknim ir noteikta invaliditāte, atbrīvojumam no līdzfinansējuma Maksātājam jāiesniedz iesniegums brīvā formā Centra direktoram, pievienojot invaliditātes apliecības kopiju.
14. Ja audzēknis nav apmeklējis nodarbības ilgāk par vismaz divām kalendāra nedēļām slimības dēļ, tad vienas nedēļas laikā pēc slimības beigām Centra direktoram jāiesniedz ģimenes ārsta vai medicīnas iestādes izziņa un Maksātāja iesniegums brīvā formā, lai atgūtu iemaksāto līdzfinansējuma daļu.
15. Līdzfinansējuma maksas atlaides tiek piemērotas no nākamā mēneša pēc Maksātāja iesnieguma saņemšanas Centrā un saskaņā ar iepriekšējā mēneša pēdējā datuma Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas (turpmāk – RDVIS) datiem.
  IV Līdzfinansējuma samaksas izlietojums
16. Līdzfinansējuma samaksa tiek izlietota pulciņa darbības nodrošināšanai, pārskaitot summu saskaņā ar rēķinu, ko iesniedz attiecīgais pedagogs.
17. Līdzfinansējuma samaksa 80% apjomā tiek izlietota attiecīgā pulciņa vajadzībām, kurā darbojas audzēknis. Pārējie 20% var tikt izmantoti Centra darbības nodrošināšanai.
  V Citi noteikumi
18. Nolikums tiek publiskots Centra mājas lapā www. bjcdaugmale.lv un izlikts Centra informācijas stendā.
19. Grozījumus Nolikumā var veikt pēc vadības vai Pedagoģiskās padomes sēdes priekšlikuma.
20. Grozījumus apstiprina Pedagoģiskās padomes sēde.

Direktors     E.Šāblis

Karaševska 67229951