Personas datu apstrāde

Informēšana par personas datu apstrādi

Informējam, ka pārzinis personas datu apstrādei ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde – Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale”, juridiskā adrese: Jēkabpils iela 19a, Rīga, LV-1003, kontaktpersonas tālrunis +37167229951, e-pasts: bjcdaugmale@riga.lv.

Jūsu un Jūsu meitas/dēla personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, izglītības iestāde, klase (kurss)/vecums, veselības stāvoklis) apstrādes mērķis – nodrošināt izglītības pakalpojuma sniegšanu, kā arī uzraudzības un kontroles procesa nodrošināšanu.

Tiesiskais pamats Jūsu un Jūsu meitas/dēla personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Ministru kabineta (turpmāk – MK) 17.08.2010. noteikumi Nr.788 “Valsts izglītības informācijas sistēmas saturu, uzturēšanas un aktualizēšanas kārtība”, MK 24.11.2009. noteikumi Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, MK 18.10.2005. noteikumi Nr.779 “Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju”).

Personas datu saņēmēji – tiesībaizsardzības iestādes, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai), pēc nepieciešamības šādas Rīgas valstspilsētas pašvaldības struktūrvienības – Rīgas Valstpilsētas Pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments (finansējuma piešķiršanai, kontroles funkcijas īstenošanai u.c), Rīgas Valstpilsētas Pašvaldības Finanšu departaments (grāmatvedības uzskaites funkcijas nodrošināšanai), kā arī pasākumu un sporta sacensību organizatori (audzēkņa vārds, uzvārds, dzimšanas dati, izglītības iestāde dalības nodrošināšanai pasākumā/sacensībās).

Izglītības iestādei ir tiesības saņemto personas datu informāciju pārbaudīt Valsts izglītības informācijas sistēmā un Daudzbērnu ģimeņu reģistrā.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā) (turpmāk – DVI), kontaktinformācija –  Elijas iela 17, Rīga; tālr. Nr.67223131, elektroniskā pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv.

Iesnieguma iesniedzējs apņemas informēt citas personas, kas minētas šajā iesniegumā, par to personu datu apstrādi, kas saistītas ar šī iesnieguma izskatīšanu.

Papildu informācija:

1. Personas datu aizsardzības speciālists Rīgas Valstspilsētas Pašvaldības Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

2. Jūsu un Jūsu meitas/dēla personas dati tiks glabāti saskaņā ar Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” Lietu nomenklatūru:

 • Iesniegumi (ziņas par interešu izglītības audzēkni) – 2 gadi pēc pēdējā ieraksta;
 • Rīkojumi par audzēkņu izbraukumiem – 5 gadi;
 • Pieteikumi sacensībām un pasākumiem – 2 gadi;
 • Darbiniekiem, audzēkņiem un vecākiem izsniegto izziņu reģistrs – 5 gadi;
 • Nodarbību uzskaites žurnāli – 5 gadi;
 • Pasākumu darba organizācijas dokumenti – 5 gadi;
 • Izsniegto dokumentu (apliecību) par interešu izglītības programmu apguvi reģistrs – 10 gadi;
 • Brīvā laika centra apmeklējumu uzskaites žurnāls – 3 gadi pēc pēdējā ieraksta;
 • Sociālā pedagoga dokumentācija – 10 gadi;
 • Saturiskās atskaites par sacensībām – 5 gadi;
 • Bērnu traumatisma uzskaites žurnāls – 10 gadi.

Piekrišana bērna/pilngadīgas personas datu apstrādei saistībā ar viņa fotografēšanu un filmēšanu

Informējam, ka pārzinis personas datu apstrādei ir Rīgas valstpilsētas pašvaldības iestāde – Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale” (turpmāk – Centrs), juridiskā adrese: Jēkabpils iela 19a, Rīga, LV-1003, kontaktpersonas tālrunis +37167229951, e-pasts: bjcdaugmale@riga.lv.

Centrs veic savu organizēto pasākumu/sacensību fotografēšanu un filmēšanu, saistībā ar dažādām izglītības iestādes organizētām aktivitātēm un pasākumiem, kurās ir iesaistīti audzēkņi, lai veidotu un atspoguļotu izglītības iestādes dzīvi un vēsturi, tai skaitā attēlu jeb fotogrāfiju formā.

Centrs, īstenojot izglītības programmas (-u), nodrošina audzēkņu dalību citu organizatoru Sporta pasākumos un sporta sacensībās/  pasākumos un sporta sacensībās (turpmāk – Pasākumu organizatori),  kuros var tikt veikta fotografēšana un filmēšana.

Fotogrāfijas un/vai Jūsu /Jūsu bērna videoattēls var tikt publicēts Centra un Pasākumu organizatoru tīmekļa vietnē, drukātajos
izdevumos, gada grāmatās, pašvaldību un citos medijos vai līdzīgos resursos. Ja Jūs vēlēsieties savu /sava bērna fotogrāfiju dzēšanu no Centra vai Pasākumu organizatoru tīmekļa vietnes, drukātā izdevuma (līdz brīdim, kad tas ir nodrukāts), gada grāmatās (līdz brīdim, kad tas ir nodrukāts) utt., Jūs varat atsaukt savu piekrišanu sazinoties ar pārzini – Bērnu un jauniešu centru “Daugmale”.

Iesniegumā lūdzam Jūs atzīmēt atbilstošus variantus:

Piekrītu Nepiekrītu

Jūsu / Jūsu bērna fotogrāfiju un videoattēlu iegūst un izmanto visiem iepriekš minētajiem mērķiem,
kā daļu no izglītības iestādes aktivitātēm un pasākumiem un ietver iepriekš minētajos līdzekļos;
tai skaitā izglītības iestādes tīmekļa vietnē (t.sk. sociālajos tīklos).
Jūsu /Jūsu bērna fotogrāfiju un videoattēlu iegūst un izmanto visiem iepriekš minētajiem mērķiem,
kā daļu no Pasākumu organizatoru aktivitātēm un ietver iepriekš minētajos līdzekļos;
tai skaitā Pasākumu organizatoru tīmekļa vietnē (t.sk. sociālajos tīklos)

Papildu informācija:
1. Personas datu aizsardzības speciālists – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs. Adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

2. Personas datu saņēmēji – izglītības iestāde, attiecīgā pašvaldības struktūrvienība/iestāde, Pasākumu organizatori, kuriem ir saistība ar minēto pasākumu, kur fotografē un/vai filmē, kā arī jebkura persona, kas likumīgi piekļūst resursiem, kur ar Jūsu atļauju ir izvietotas fotogrāfijas un videoattēli.

3. Jūsu / bērna personas datus glabās līdz brīdim, kad Jūs lūgsiet dzēst savu / sava bērna foto un video attēlu vai iebildīsiet sava foto attēla un video attēla publiskošanai.

4. Informējam, ka Jums ir tiesības:

4.1. piekļūt Jūsu / bērna personas datiem, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu /Jūsu bērna personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

4.2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu /Jūsu bērna personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

 

 

Pēdējo reizi izmaiņas  izdarītas 2024.gada 10.aprīlī