Audzēkņu uzņemšana

BJC “Daugmale” uzņem audzēkņus vecumā no 2 līdz 25 gadiem.

3 viegli soļi, kā pieteikties:

Izvēlēties pulciņu

Satikties, sazināties ar pulciņa pedagogu, lai iepazītos ar mācību programmu, precizētu zināšanu prasmju līmeni un uzzinātu nodarbību laiku

Aizpildīt un iesniegt pedagogam uzņemšanas iesniegumu

 

Neaizmirsti noskaidrot, kad ir pirmā nodarbība, un apzinīgi apmeklē nodarbības visu mācību gadu!

IESNIEGUMS par audzēkņa uzņemšanu

UA Заява

Iesnieguma veidlapa jādrukā uz vienas lapas abām pusēm.

IESNIEGUMS par audzēkņa atskaitīšanu

Nodarbībām vari pieteikties arī elektroniski. Aizpildītu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesnieguma veidlapu sūti uz bjcdaugmale@riga.lv.
Iesnieguma veidlapai jābūt noformētai uz 2 lapām –
1) iesniegums,
2) piekrišana datu apstrādei.

 

Līdzfinansējums

–> Personas datu apstrāde

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS SISTĒMA RĪGĀ

ESI AR MUMS!

ESI VIENS NO MUMS!!!

logo (2)

Kārtība kādā notiek audzēkņu uzņemšana bērnu un jauniešu centrā „Daugmale”

Nr. BJCD-15-10-nts BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRA „DAUGMALE” IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI AUDZĒKŅIEM UN VECĀKIEM/AIZBILDŅIEM

Nr.BJCD-20-1-nts Noteikumi par audzēkņu uzņemšanu, atskaitīšanu, interešu izglītības grupu komplektēšanu un apstiprināšanu Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale”

 

Interešu izglītības iestādēs, centros un pulciņos bērni un jaunieši var attīstīt savas spējas, talantu un darīt to, ko nedara visi. 

Latvijā kā viena no brīvā laika pavadīšanas iespējām bērniem un jauniešiem tiek piedāvāta interešu izglītība. Izglītības likums nosaka, ka interešu izglītība ir personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības, kā arī saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēja, kad katrs pilnveido savas intereses – mācās dejot, dziedāt, spēlēt kādu mūzikas instrumentu, gleznot, nodarbojas ar sportu, vides pētniecību vai ko citu.
Interešu izglītība ir brīvprātīga, tās uzsākšanai nav nepieciešama noteiktai izglītības pakāpei atbilstoša izglītība.

Interešu izglītībai Latvijā ir bagātas tradīcijas. Bērniem un jauniešiem tā nodrošina lietderīgu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu, radošu pašizteiksmi, talantu izkopšanu, pašattīstību, socializāciju (dzīvesprasmju apgūšanu, antisociālas uzvedības prevenciju, sociālās atstumtības mazināšanu), prasmju un spēju pilnveidošanu, profesionālo iemaņu apguvi, karjeras plānošanu, formālajā izglītībā iegūto zināšanu un prasmju papildināšanu.

Visintensīvāk socializācija notiek bērnībā un pusaudža gados, un šajos vecumposmos apgūtās zināšanas, prasmes un iemaņas, attieksmes ļauj pilnvērtīgāk turpināt personības pilnveidi un izglītošanos vēlāk.

Bērnu un jauniešu iesaistīšanās interešu izglītībā attīsta viņu pašapziņu, iemāca izprast sevi, novērtēt savas spējas, pieredzi, sasniegumus, personiskās īpašības, apzināt stiprās un vājās puses, veidot atbildīgu attieksmi pret dzīvi, profesijas izvēli, nākotnes plāniem un to īstenošanu.

Dažādās nodarbēs bērni un jaunieši apgūst un pilnveido tādas sociālās prasmes kā māka darboties komandā, publiski uzstāties un prezentēt savus sasniegumus, izvērtēt panākumus un kļūdas, izteikt un pamatot savas domas un viedokli, ievērot uzvedības etiķeti, sadarboties ar vienaudžiem. Palielinās arī viņu pilsoniskā aktivitāte un atbildība.

Iesaistīšanās interešu izglītībā bērniem un jauniešiem dod iespēju nonākt citā vidē, iegūt jaunu informāciju, draugus, motivē apgūt jaunas zināšanas, iemaņas, kā arī likt tās lietā praksē un savos atklājumos dalīties ar citiem.

Interešu izglītības saturu nosaka pieprasījums un interešu izglītības programmu īstenotāju piedāvājums, darba tirgus, valsts sociālās, ekonomiskās un kultūrvēsturiskās situācijas specifika.

Interešu izglītības programmās Latvijā ir iesaistījušies vairāk nekā 250 tūkstoši bērnu un jauniešu. Kāpēc viņi iesaistās? Interešu izglītības iestādēs, centros un pulciņos bērni un jaunieši var attīstīt savas spējas, talantu un darīt to, ko nedara visi. Varbūt tieši tā var atrast savu dzīves aicinājumu, jaunus draugus, kuriem ir līdzīgas intereses.

Interešu izglītības programmas tiek īstenotas pedagoga, kam ir atbilstoša izglītība un kvalifikācija, vadībā. Tāpat pedagogi rūpējas, lai izglītojamiem būtu pieejama piemērota materiāli tehniskā bāze.

Interešu izglītībā tiek piedāvātas dažādas darbības formas: individuālas nodarbības un nodarbības pulciņos, kolektīvos; interešu klubiņi, nometnes; brīvā laika istabas; kopīgi pasākumi, iesaistīšanās dažādos projektos u.c.

Interešu izglītības centri skolu brīvlaikos organizē nometnes, kurās piedalīties var tikai tie bērni un jaunieši, kas visa gada laikā apmeklējuši kādu interešu izglītības kolektīvu vai pulciņu.