Projekti

2017-2024

ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 

 • 2022./2023.
 • “Vesela un stipra mugura” veselību veicinošas nodarbības bērniem (K.Sparāns)
 • 2021./2022.
 • Video un foto apstrāde, izmantojot dažādas IT risinājumus 2.-6. klašu skolēniem ar dažādiem sasniegumiem (I.Liberte)
 • 2019./2020. 
 • Nodarbības “Ugunsdrošība ikdienā” (I.Rimicāne, I.Korņejeva)
 • Nodarbību cikls “Spēļu elementi darbā ar LEGO sadarbības veicināšanai”  (S.Bērziņa)
 • 2018./2019.
 • Nodarbības “Ugunsdrošība ikdienā” (I.Rimicāne, I.Korņejeva)
 • Jauno makšķernieku nometne “Atlaid Zelta zivtiņu” (K.Sparāns)
 • Video un foto apstrāde, izmantojot dažādas IT risinājumus 2.-6. klašu skolēniem ar dažādiem sasniegumiem (I.Korņejeva, J.Staverska)
 • Nodarbību cikls “Spēļu elementi darbā ar LEGO sadarbības veicināšanai”  (S.Bērziņa)
 • 2017./2018.
 • Nodarbības “Ugunsdrošība ikdienā” (I.Rimicāne, I.Korņejeva)
 • Video un foto apstrāde, izmantojot dažādas IT risinājumus 2.-6. klašu skolēniem ar dažādiem sasniegumiem (I.Korņejeva, J.Staverska)
 • Programmēšanas pamatu apguve 5.-6. klasēs (Ē.Masaļskis)

Pirmdien, 26.februārī, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnes un inovāciju centrā, Ķīpsalas ielā 6A, notika ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” noslēguma konference “Talantu iespējošana – resurss izaugsmei “Quaere talentum in ipso /meklē talantu sevī/!”

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Rīgas pašvaldībā tiek īstenots jau kopš 2017.gada. Septiņu gadu laikā 30 pilsētas skolās īstenoti daudzveidīgi mācību satura pasākumi un inovatīvas ārpusstundu aktivitātes, ieviešot jaunas formas, stratēģijas un metodes mācību satura apguvei un veicinot bērnu intelektuālo, radošo un līdervadības spēju pilnveidi, talantu atklāšanu un prasmju izkopšanu.

2023. Forums “Inovētspēja, transformācija, koprade nākotnes izaugsmei’’ ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 

2023. gada 22. maijā  Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnes un inovāciju centrā (Ķīpsalā, Ķīpsalas ielā 6A) notika forums ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” iesaistītajām skolām un partneriem.

Viena no ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” prioritātēm ir inovētspēja, kad svarīga ir ne tikai sadarbība, bet elastība, transformācija un kopdarbība, radot jaunas iespējas, risinājumus un vērtības.

Tieši skolotājam ir iespēja domāt par radošām, uz skolēnu vērstām inovācijām, parādot un nodrošinot skolēniem to jēgpilnas izmantošanas iespējas mācību satura aktivitātēs un ārpusstundu pasākumos.  Skaties pāri apvārsnim!

2021 ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” vebināru cikls

Izglītības, kultūras un sporta departaments pašvaldības skolu pedagogiem organizē tiešsaistes vebinārus “Ieguvumi un izaicinājumi skolēnam, skolotājam, skolai projekta aktivitāšu īstenošanā”.

Vebināri ir kā ESF projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” pieredzes apmaiņu un inovatīvu ideju platforma. Tajos skolotāji dalīsies un leposies ar projekta īstenošanas laikā (2017-2021) iegūto pieredzi un sasniegtajiem rezultātiem.

Kopumā laika posmā no šī gada18. februāra līdz pat 18. martam tika organizēti 4 tiešsaistes vebināri, iesaistot vairāk kā 300 pedagogus un administrācijas pārstāvjus no 33 projekta skolām, kā arī interešu izglītības iestādēm, kuri šī projekta ietvaros darbojas, kā sadarbības partneri dažādu aktivitāšu īstenošanā.

Vebināru ciklā tika īstenoti praktiski semināri, interaktīvās lekcijas un aktīvās diskusijas par aktuālajām tēmām, ņemot vērā gan projektā noteiktās prioritātes, kas ir STEM un vide, kā arī atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, gan arī ņemot vērā šī brīža izaicinājumu, kas ir saistīts ar attālinātajām mācībām.

Runāt par šīm tēmām tika aicināti pieredzējušie augstskolu un universitāšu docētāji, profesori, zinātņu doktori, lektori un komunikācijas treneri gan no Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes:

 • 18. februārī vebinārā praktisko semināru vadīja

Banku augstskolas lektore, zinātņu doktore,“Ideju un inovāciju institūta” valdes priekšsēdētāja Elīna Miķelsone, kas runāja par radošuma uzlādi pedagogiem un skolēnim. Sniedza praktiskus padomus kā atvērt prātu radošām idejām mācību procesā? Atklāja jaunas interaktīvas metodes, iepazīstināja ar Gamestormiga metodi kā arī citiem atbalsta instrumentiem un rīkiem mācību procesa dažādošanai”. Šī semināra ietvaros tika veidota ideju banka ar to projekta pieredzi, idejām, pasākumiem un sadarbības formām, ar kurām skolas ir gatavas dalīties, un kuras var būt noderīgas ikvienam pedagogam un skolai arī pēc projekta noslēguma.

 • 4. martā veinārā ar  Interaktīvo lekciju piedalījās Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne Linda Daniela, kura iepazīstināja vebināra dalībniekus ar izaicinājumiem, inovatīviem risinājumiem un pieeju STEM jomā, kas izmantojama skolēnu individuālo kompetenču attīstībai arī attālinātā mācību procesa laikā.
 • 11. martā notika aktīva diskusija ar Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docētāju Artūru Miksonu, kurš runāja par jēgpilnu sadarbības modeli starp visām izglītības procesā iesaistītām pusēm. Semināra ietvaros tika sniegti padomi skolotāju un skolas vadības atbalstam, īstenojot individualizēto pieeju  skolēniem, kā arī tika  meklēta veiksmīgāka pieeja un komunikācija attālinātajā mācību procesā.
 • 18. martā vebināru cikla noslēgumā tika sniegts kopsavilkums un atgriezeniskā saite par visu vebināru norisi, skolu atziņām un ieguvumiem, ieskicētas projekta turpmākās aktualitātes, izaicinājumi un prioritātes.

Šajā vebinārā Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes asociētā profesore, vadošā pētniece Karine Oganisjana vadīja nodarbību “Radošuma veicināšanu mācību procesā skolēnu attīstības nodrošināšanai: sniedza praktiskus piemērus radošuma veicināšanai dažādos mācību priekšmetos”.

Savukārt vebināra noslēgumā pedagogu atbalstam tika īstenots praktisks seminārs, kuru vadīja profesionālā mediatore un komunikācijas trenere Ilze Dzenovska, kura semināra ietvaros sniedza  atbalstu katra pedagoga labbūtībai, labsajūtai, vadot  dažādus praktiskus vingrinājumus, lai stiprināt skolotājus pašreizējos apstākļos, sniedzot praktiskus padomus kā neizdegt un rast spēku turpmākajam darbam un kā to padarīt tuvāk sev un skolēnam, lai sasniegtu kopējos mērķus.

Vislielāku pateicību projekta koordinatores izsaka projekta skolām un interešu izglītības iestādēm, kuras šī vebināra ciklu ietvaros iedvesmoja, lepojās un dalījās pieredzē ar savu iestāžu un to pedagogu ieguvumiem un labākajām ieviestajām aktivitātēm darba un sadarbības formām projekta īstenošanas laikā (2017-2021), kā arī visām projektā iesaistītām skolām un to pedagogiem.

Katras iestādes pieredze bija ļoti vērtīga, pārsteidza gan skolu gūtā pieredze tematisku nometņu organizēšanā, dažādu video atgādņu veidošanā, planšetes kā darba instruments, jaunu atklāto rīku un interaktīvu spēļu un citu tehnisku risinājumu integrēšana mācību procesa dažādošanai, kas ir kā atbalsts STEM jomas priekšmetos.

Vērtīga bija arī skolu gūtā pieredze diferencētas un individuālās pieejas ieviešanā mācību procesā, pedagoga palīga un speciālā pedagoga atbalsts mācību procesā, nodarbību cikli valodas prasmju attīstībai, kā arī cita skolu pieredze skolēnu radošo spēju pilnveidei mācību procesā.

Interesanta bija arī skolu sadarbības pieredze ar interešu izglītības iestādēm un citiem sadarbības partneriem to daudzveidīgs aktivitāšu piedāvājums, pielietojot jaunas radošas un inovatīvas metodes, kā arī piedāvājot atbilstošu materiāli tehnisko bāzi. Šīs sadarbības ietvaros tika īstenotas tādas  aktivitātes kā animācijas, programmēšanas, foto un video darbnīcas, medicībnas pulciņš, Tehno Annas pagrabi, raķešu un kuģu modelisms, trases automodelisms, vides spēļu un dabaszinību eksperimentu veidošana, veselīga dzīveisveida veicinošās programmas, kā arī nodarbības ugunsdrošība ikdienā.

Sniedzot atgriezenisko saiti par vebināru cikliem dalībnieki atzīst, ka mūsdienīgs izglītības process viennozīmīgi paredz digitālo prasmju pārvaldību augstā līmenī. Izvēlētā vebināra cikla forma, piedāvātais saturs un metodes bija skolotājiem viegli uztverams, veicināja radošo domāšanu, kā arī palīdzēja rast motivāciju apgūt ko jaunu un praktiski izmēģinot, saprast, kādas metodes ir noderīgas un izmantojamas ikdienā  turpmāk. Vebināru cikla ietvaros katrs tā dalībnieks varēja smelties savām šī brīža vajadzībām nepieciešamo: radoši pilnveidot savas zināšanas, uzlādēties pašam, iedvesmot un iedvesmoties atzīst  Bērnu un jauniešu centra “ Daugmale” izglītības metodiķes Inga Korņejeva un Iveta Eihe.

2021 Projekts “Radoši droši” – vebināru ietvaros

“Radoši Droši” – BJC “Daugmale” kompetenču varēšana inovatīvai sadarbībai

2020 Forums «Tehnoloģijas vakar, šodien, rītdien. Quo vadis?»

2020.gada 27. februārī, Rīgas Tehniskajā universitātē, Āzenes ielā 12, Rīgas skolu pedagogi Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai» tikās forumā «Tehnoloģijas vakar, šodien, rītdien. Quo vadis?».No BJC “Daugmale” Forumā piedalījās direktora vietnieks IT jomā Ēvalds Masaļskis, interešu izglītības metodiķes Inga Korņejeva un Iveta Eihe.

Lasiet vairāk –>

Forums “Tehnoloģijas vakar, šodien, rītdien. Quo vadis?”

2019 ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  1. posma noslēguma forums “Veiksmes stāsti ceļā uz rītdienas izaicinājumiem: no prakses uz lietpratību!”

Dalībnieki: Ēvalds Masaļskis, Inga Korņejeva

10.05.2019.

2018 Rīgas domes konference “Tehnoloģiju progress un pārmaiņu vadība skolā”

29.03.2018.

Ziņojums: Tehnoloģiju integrācija interešu izglītības aktivitātēsBērnu un jauniešu centra «Daugmale» pieredze. (I.Korņejeva, I.Eihe)

Prezentācija: Tehnoloģijas interešu izglītības programmās un projektos (I.Korņejeva, I.Eihe, Ē.Masaļskis)

 

2020 Forums “Interešu izglītība – vērtības un izaicinājumi”

Lasiet vairāk –>

Interešu izglītība – vērtības un izaicinājumi

Lasiet vairāk –>

INTEREŠU IZGLĪTĪBA – VĒRTĪBAS UN IZAICINĀJUMI

Noslēdzies forums “Interešu izglītība – vērtības un izaicinājumi”

21.10.2019.

Dalība

2. starptautiskajā konferencē ,,Psiholoģiskais un pedagoģiskais atbalsts darbā ar izglītojamo vecākiem: Latvijas un ārvalstu pieredze” 

ar domnīcu “Sadarbība ar vecākiem interešu izglītībā” (I.Korņejeva, I.Eihe)

 

Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla  “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” – “Labo darbu festivāls 2018”

Labo darbu festivāls 2018

2018 «Iepazīsti Latvijas dabas simbolus» Baltijas Reģionālā Fonda un Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta Departamenta projekts

NOSLĒDZIES JAUNIEŠU PROJEKTS!!!

2017 Sabiedrības integrācijas projekts Pusaudži – pusaudžiem: „100 domas manai Rīgai!”

Pusaudži – pusaudžiem: „100 domas manai Rīgai!”

VIDEO

Ļoti liela loma šajā projektā bija veltīta pusaudžu (no mazākumtautību ģimenēm)  patriotiskai audzināšanai,  integrācijai un sekmīgai sabiedrības līdzdalībai savā pilsētā un apkaimē. Īstenojot šo projektu, BJC “Daugmale” veiksmīgi motivēja pusaudžus no izglītības iestādēm ar mazākumtautību valodu apmācību izzināt un pētīt savu pilsētu un apkaimi – Rīgu un Latgales priekšpilsētu – izzināt, apskatīt un pētīt skaistākos un nozīmīgākos Rīgas un Latgales priekšpilsētas objektus, piemēram, tādus kā Daugavas promenāde, Rīgas Dome, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Zinātņu Akadēmija, Spīķeru kvartāls, Latvijas Republikas Saeima, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Mākslas muzejs “Rīgas Birža”, Koka ēku renovācijas centrs “Koka Rīga”, Mazjumpravas muiža Rīgas teritorijas austrumu daļā u.c.  

Projekta rezultātā ir tapis fantastisks videomateriāls, kurā pusaudži no mazākumtautību ģimenēm, latviešu valodā, ar pozitīvu attieksmi, stāsta par Rīgu citiem pusaudžiem. Šis materiāls ir savā veidā vēstījums saviem vienaudžiem pirms Latvijas simtgades. Veidojot šādu interaktīvu dialogu starp jauniešiem, ieguvēji ir visi: gan tie, kas uzdrošinājās pastāstīt par savu Rīgu, gan tie, kas noskatījās un vēl noskatīsies šo videomateriālu “100 pozitīvas domas manai Rīgai”. 

Vēl viens projekta izcils rezultāts ir radošo darbu izstāde “100 radošie darbi manai Rīgai”, kurā bija apkopoti pusaudžu radošie darbi un foto mirkļi. Izstādes darbi bija veltīti Rīgas stāstu tematikai un, apskatot izstādi, katrs apmeklētājs varēja gūt estētisku baudījumu, un pilnīgi iztēloties un izjust pastaigu pa Rīgu.

2013 Brīvprātīgo darba programma „TAPT”

 • Topošs

 • Atbildīgs

 • Pārliecināts

 • Treneris

Projekts bija paredzēts jauniešiem no BJC „Daugmale” sporta jomas pulciņiem, virzot jauniešus turpmākās karjeras un profesijas izvēlei. Šī bija iespēja jauniešiem piedalīties apmācībās pie profesionāļiem un arī izmēģināt spēkus un pieradīt sevi trenera lomā. Teorētiskās un praktiskās apmācības notika neformālā mācību vidē – nometnēs, meistarklasēs un sporta pasākumos, 2013.gadā sākot no aprīļa līdz decembrim.