Par mums

Esi radošs un entuziasma pilns?! Vēlies savu brīvo laiku pavadīt sevis pilnveidošanā?! Kā arī iepazīties ar jauniem draugiem?! 

NĀC uz BJC „Daugmale” un iesaisties!

ESI AR MUMS! ESI VIENS NO MUMS!logo (2)

–> Lasiet par mūsu tradīcijām

–> Lasiet par mūsu vēsturI 

–> Lasiet par audzēkņu uzņemšanu

–> Personas datu apstrāde

Lasiet: Interešu izglītība Latvijā un interešu izglītības iestāžu loma. Pētījuma ziņojums

Pastāvīgi mainoties un pilnveidojoties, centrs ir kļuvis par vidi, kur pieredzējušu pedagogu vadībā bērni un jaunieši var izglītoties un lietderīgi, atbilstoši interesēm pavadīt savu brīvo laiku.

Centrā “Daugmale” nodarbojas ap 3500 bērnu un jauniešu vecumā no 2 – 25 gadiem daudzos interešu kolektīvos.

Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale” vienmēr ir atvērts pārmaiņām un regulāri cenšas saviem audzēkņiem piedāvāt jaunas, interesantas interešu izglītības programmas.

Darbā ar klientiem mēs izmantojām savu pieredzi, jaunas tehnoloģijas un efektīvas mācību darba metodes.

BJC „Daugmale” realizē interešu izglītības programmas audzēkņiem no 2 līdz 25 gadiem vairākās jomās.

BJC „Daugmale” piedāvā un organizē:

  • Projektus
  • Nometnes
  • Seminārus
  • Pasākumus
  • Ekskursijas
  • Sacensības
  • Apmācības
  • Izstādes
  • Pārgājienus
  • u.c. aktivitātes

Izmanto iespējas!

BJC „Daugmale” strādā pieredzes bagāti un radoši pedagogi un treneri!

Interešu izglītības iestādēs, centros un pulciņos bērni un jaunieši var attīstīt savas spējas, talantu un darīt to, ko nedara visi. 

Latvijā kā viena no brīvā laika pavadīšanas iespējām bērniem un jauniešiem tiek piedāvāta interešu izglītība. Izglītības likums nosaka, ka interešu izglītība ir personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības, kā arī saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēja, kad katrs pilnveido savas intereses – mācās dejot, dziedāt, spēlēt kādu mūzikas instrumentu, gleznot, nodarbojas ar sportu, vides pētniecību vai ko citu.
Interešu izglītība ir brīvprātīga, tās uzsākšanai nav nepieciešama noteiktai izglītības pakāpei atbilstoša izglītība.

Interešu izglītībai Latvijā ir bagātas tradīcijas. Bērniem un jauniešiem tā nodrošina lietderīgu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu, radošu pašizteiksmi, talantu izkopšanu, pašattīstību, socializāciju (dzīvesprasmju apgūšanu, antisociālas uzvedības prevenciju, sociālās atstumtības mazināšanu), prasmju un spēju pilnveidošanu, profesionālo iemaņu apguvi, karjeras plānošanu, formālajā izglītībā iegūto zināšanu un prasmju papildināšanu.

Visintensīvāk socializācija notiek bērnībā un pusaudža gados, un šajos vecumposmos apgūtās zināšanas, prasmes un iemaņas, attieksmes ļauj pilnvērtīgāk turpināt personības pilnveidi un izglītošanos vēlāk.

Bērnu un jauniešu iesaistīšanās interešu izglītībā attīsta viņu pašapziņu, iemāca izprast sevi, novērtēt savas spējas, pieredzi, sasniegumus, personiskās īpašības, apzināt stiprās un vājās puses, veidot atbildīgu attieksmi pret dzīvi, profesijas izvēli, nākotnes plāniem un to īstenošanu.

Dažādās nodarbēs bērni un jaunieši apgūst un pilnveido tādas sociālās prasmes kā māka darboties komandā, publiski uzstāties un prezentēt savus sasniegumus, izvērtēt panākumus un kļūdas, izteikt un pamatot savas domas un viedokli, ievērot uzvedības etiķeti, sadarboties ar vienaudžiem. Palielinās arī viņu pilsoniskā aktivitāte un atbildība.

Iesaistīšanās interešu izglītībā bērniem un jauniešiem dod iespēju nonākt citā vidē, iegūt jaunu informāciju, draugus, motivē apgūt jaunas zināšanas, iemaņas, kā arī likt tās lietā praksē un savos atklājumos dalīties ar citiem.

Interešu izglītības saturu nosaka pieprasījums un interešu izglītības programmu īstenotāju piedāvājums, darba tirgus, valsts sociālās, ekonomiskās un kultūrvēsturiskās situācijas specifika.

Interešu izglītības programmās Latvijā ir iesaistījušies vairāk nekā 250 tūkstoši bērnu un jauniešu. Kāpēc viņi iesaistās? Interešu izglītības iestādēs, centros un pulciņos bērni un jaunieši var attīstīt savas spējas, talantu un darīt to, ko nedara visi. Varbūt tieši tā var atrast savu dzīves aicinājumu, jaunus draugus, kuriem ir līdzīgas intereses.

Interešu izglītības programmas tiek īstenotas pedagoga, kam ir atbilstoša izglītība un kvalifikācija, vadībā. Tāpat pedagogi rūpējas, lai izglītojamiem būtu pieejama piemērota materiāli tehniskā bāze.

Interešu izglītībā tiek piedāvātas dažādas darbības formas: individuālas nodarbības un nodarbības pulciņos, kolektīvos; interešu klubiņi, nometnes; brīvā laika istabas; kopīgi pasākumi, iesaistīšanās dažādos projektos u.c.

Interešu izglītības centri skolu brīvlaikos organizē nometnes, kurās piedalīties var tikai tie bērni un jaunieši, kas visa gada laikā apmeklējuši kādu interešu izglītības kolektīvu vai pulciņu.

Rīgas Valstpilsētas pašvaldības Birokrātijas apkarošanas centrs (tālrunis 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontakpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.