Muzikālā studija “Gamma” + solfedžo

–>NODARBĪBU GRAFIKI

Muzikālā studija “Gamma” + solfedžo

Pedagogs Karolīna Arbuzova

26430057
karbuzova@edu.riga.lv

Nodarbības notiek Aglonas ielā 39, 204.t.

Muzikālā studija “Gamma” uzņem audzēkņus no 6 līdz 24 gadu vecumam dažādās vecuma grupās un izglītības pakāpēs.

Interešu izglītības pulciņš savu darbību sāka 2015. gadā.

Pulciņa mērķis ir veicināt muzikālo attīstību tādā vidē, kur bērni un jaunieši justos brīvi, droši un lai saskarē ar mūziku rastu prieku un vēlēšanos uzstāties uz skatuves.

Apmācības uzdevumi ir veicināt muzikālās dzirdes attīstību, attīstīt bērnu un jauniešu muzikālās spējas, veidot muzikālo gaumi, veicināt audzēkņu prasmes spēlēt ansamblī, veicināt mūzikas instrumentu spēles prasmju attīstību, dot iespēju audzēkņiem uzstāties uz skatuves.

Programma paredzēta 3 izglītības pakāpēm. 1. pakāpē (pamatsagatavotības pakāpē) audzēkņiem tiek veicināta interese par mūzikas instrumentu spēli, tiek attīstītas audzēkņu individuālās un  kolektīvās muzicēšanas prasmes. 2. pakāpē (mācību, treniņu pakāpē) audzēkņi uzstājas publikas priekšā, tiek likti pamati harmoniskās dzirdes attīstībai. 3. pakāpē (zināšanu pilnveidošanas pakāpē) tiek apgūts koncertrepertuārs, muzicēšana instrumentālajos ansambļos, uzmanība pievērsta skaņdarba mākslinieciskajam izpildījumam – satura atklāsmei, frāzējumam, tempam, dinamikai.

Notiek grupu nodarbības, individuālais darbs, pārbaudījumi un koncerti.

Nodarbības notiek BJC „Daugmale” Aglonas ielā 39, 204.t.

Telpas aprīkotas ar klavierēm, mūzikas atskaņotāju, projektoru. BJC „Daugmale” telpās atrodas arī ierakstu studija, kas ļauj studijā apgūto ierakstīt CD.

Solfedžo nodarbībās audzēkņi var apgūt mūzikas teoriju, veicināt muzikālās dzirdes attīstību, gūt zināšanas, kas nepieciešamas pilnvērtīgai instrumentspēles apgūšanai. Nodarbības paredzētas gan audzēkņiem, kuri neapmeklē mūzikas skolas – zināšanu iegūšanai, gan tiem, kuri apmeklē mūzikas skolu – zināšanu pilnveidošanai un nostiprināšanai.

Bērnu vokālā studija “Aijajā”

Apgūsti MŪZIKU BJC “Daugmale”!