BJC „Daugmale” šaha pulciņa audzēkņu 2023./2024.mācību gada noslēguma šaha turnīra nolikums

I. Vispārīgie jautājumi

 •  Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās BJC „Daugmale” šaha pulciņa audzēkņu   2023./2024.mācību gada noslēguma šaha turnīrs  (turpmāk – Sacensības).
 • Sacensības tiek rīkotas ar mērķi:
  • Popularizēt šaha spēli.
  • Sekmēt šaha spēlētāju meistarības izaugsmi.
  • Dot iespēju jaunajiem šahistiem gūt pieredzi piedaloties sacensībās.
 • Sacensību uzdevums ir noskaidrot spēcīgākos BJC „Daugmale” šaha pulciņa audzēkņus 2023./2024. mācību gadā.
 • Sacensības organizē BJC “Daugmale” sadarbībā ar šaha treneri U.Melderi (turpmāk – Organizators).

II. Sacensību norises vieta un laiks

 • Sacensības notiek 2024.gada 24.maijā, BJC „Daugmale”, Jēkabpils ielā 19A, 301.telpā, sākums plkst.16.00.
 • Sacensību nolikums un informācija par Sacensībām tiek publicēta interneta vietnē  bjcdaugmale.lv .

III. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi

 • Sacensībās var piedalīties BJC „Daugmale” šaha pulciņa audzēkņi ar iegūtu vismaz 4.sporta klasi šahā.
 • Sacensības notiek saskaņā ar Pasaules Šaha federācijas (FIDE) noteikumiem, izspēlējot apļa turnīru starp visiem dalībniekiem ar apdomas laiku 5 min.+3 sek. par gājienu. Atkarībā no dalībnieku skaita, Organizatoram ir tiesības veikt izmaiņas Sacensību norises kārtībā un apdomas laikā.
 • Sacensību norisē tiks izmantots Organizatora nodrošināts šaha sacensībām paredzēts inventārs .
 • Papildu informāciju par Sacensību norisi var saņemt : pa tālruni Uldis Melderis 29531088 vai e-pastu: umelderis@edu.riga.lv

IV. Dalībnieku pieteikšana Sacensībām

 • Pieteikums dalībai Sacensībās jāiesniedz līdz 2024. gada 23.maijam plkst. 15.00, nosūtot pieteikumu uz e-pastu: umelderis@edu.riga.lv   
 • Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, sporta klase.
 • Sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām apliecina ārsta izziņa vai to apstiprina viens no vecākiem ar savu parakstu.
 • Sacensību dalībniekiem līdzi jābūt personu apliecinošiem dokumentam (pase, personas apliecība, skolēnu apliecība u.tml.), kas pēc tiesneša pieprasījuma ir jāuzrāda.
 • Organizators nodrošina ievērot Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības.
 • Izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par izglītojamo drošību saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu prasībām, kādas jānodrošina izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos.
 • Sacensību izdevumus, kas saistīti ar Sacensību dalībnieku un to pavadošo personu ceļa, naktsmītņu, ēdināšanas vai citiem izdevumiem, apmaksā Sacensību dalībnieks vai viņa pārstāvētā organizācija/iestāde.
 • Pirms pieteikuma iesniegšanas ir jāsaņem rakstveida piekrišana no nepilngadīgo dalībnieku likumiskajiem pārstāvjiem vai pilngadīgajiem dalībniekiem par to, ka dalībnieks var tikt fiksēts audio, audiovizuālā un fotogrāfiju veidā un viņu personas dati var tikt apstrādāti.

V. Sacensību uzvarētāju apbalvošana

 • Sacensībās tiek apbalvoti 1.-6.vietas ieguvēji.
 • Sacensību godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar Organizatora medaļām un balvām.

 

Melderis 29531088