Ģimeņu bumbu rallijs

Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale”, sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi, organizē sporta pasākumu “Ģimeņu bumbu Rallijs”.

Uz sacensībām aicinām ģimenes ar bērniem no 6 līdz 15 gadiem. Sacensību uzdevums ir ģimenēm kopā labi pavadīt brīvo laiku, noskaidrot saliedētākās, stiprākās ģimeņu komandas, veicot uzdevumus ar dažādu sporta veidu bumbām: futbolgolfs, basketgolfs, florbolgolfs, frisbijgolfs.

Pasākums notiks 2023.gada 9.septembrī plkst.11.00, Reģionālajā sporta centrā “Ķengarags”, Maskavas ielā 279/7.

Piereģistrēt komandu var tajā pašā dienā līdz plkst.10.45 stadionā klātienē. Komandā jābūt vismaz 1 vecākam un vismaz 1 bērnam.

Papildus informāciju var saņemt pie BJC “Daugmale” sporta organizatora Kaspara Sparāna, zvanot pa tel. 22720465  vai rakstot uz e-pastu: ksparans@edu.riga.lv

Tiekamies 9.septembrī!

Esi ar mums! Esi viens no mums!

BJC “Daugmale” atklātās ģimeņu sacensības “Ģimeņu bumbu Rallijs”  

nolikums

 

I.                   Vispārīgie jautājumi

 • Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās BJC “Daugmale” atklātās ģimeņu sacensības “Ģimeņu bumbu Rallijs”   (turpmāk –Sacensības)
 • Sacensības tiek rīkotas ar mērķi veicināt fizisko veselību un sportisku ģimenes pasākumu.
 • Sacensību uzdevums ir ģimenēm kopā labi pavadīt brīvo laiku, noskaidrot saliedētākās, stiprākās ģimeņu komandas, veicot uzdevumus ar dažādu sporta veidu bumbām .
 • Sacensības organizē BJC “Daugmale” (turpmāk – Organizators) sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi.

II.            Sacensību norises vieta un laiks

 • Sacensības notiek 2023.gada 09. septembrī.
 • Sacensības notiek Reģionālā sporta centra “Ķengarags” stadionā, Maskavas iela 283b un to sākums ir plkst. 11:00.
 • Sacensību nolikums un informācija par Sacensībām tiek publicēta tīmekļvietnēs www.intereses.lv un bjcdaugmale.lv.

III. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi

 • Sacensībās var piedalīties vismaz viens no ģimenes vecākiem ar savu/iem bērnu/iem. Bērnam/iem jābūt vecumā 6-15 gadi.
 • Sacensības notiek saskaņā ar sacensību organizētāja izstrādātajiem noteikumiem.
 • Sacensību disciplīnas- futbolgolfs, basketgolfs, florbolgolfs, frisbijgolfs.
 • Sacensību dalībnieku inventārs – ērts sporta tērps un apavi.
 • Sacensību norisē tiks izmantots BJC “Daugmale” inventārs .
 • Papildu informāciju par Sacensību norisi var saņemt, zvanot uz tālruņa Nr. 22720465 vai rakstot e-pastu: ksparans@edu.riga.lv.

IV. Dalībnieku pieteikšana Sacensībām

 • Pieteikums dalībai Sacensībās (pielikums) jāiesniedz sacensību dienā 2023.gada 09. septembrī līdz plkst. 10:45
 • Pieteikumā jānorāda dalībnieka ģimenes komandas nosaukums, dalībnieku uzvārds vārds, dzimšanas gads.
 • Katrs pilngadīgais Sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām.
 • Sacensību dalībniekiem līdzi jābūt personu apliecinošiem dokumentam (pase, personas apliecība, skolēnu apliecība), kas pēc tiesneša pieprasījuma ir jāuzrāda.
 • Organizators nodrošina ievērot Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības.
 • Izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par izglītojamo drošību saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu prasībām, kādas jānodrošina izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos.

V. Sacensību uzvarētāju apbalvošana

 • Tiek skaitīts ģimenes komandas uzrādītais rezultāts katrā disciplīnā. Kopā tiek skaitītas iegūtās vietas kā punkti. ( Piemēram-1.disciplīnā 1.v., 2.disciplīnā 3.v. Kopā komanda iegūst 4 punktus). Uzvar tā komanda, kurai ir vismazākais punktu skaits. Apbalvoti tiek pirmās, otrās un trešās vietas ieguvēji.
 • Sacensību godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem un balvām.

 

PIETEIKUMS

 

Komandas nosaukums__________________________________________

 

Dalībnieki:

Nr. Vārds, uzvārds Dzimšanas gads
1.    
2.    
3.    
4.    

 

Komandas pārstāvis:

Vārds, uzvārds Kontaktinformācija
  e-pasts telefons
     

 Apstiprinām, ka uzrādītie dalībnieku dati ir pareizi.

Jūsu dalībnieku personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, kontaktinformācija) apstrādes mērķis – nodrošināt sacensību pakalpojuma sniegšanu, kā arī uzraudzības un kontroles procesa nodrošināšanu.

 

Pilngadīgs komandas pārstāvis /____________________