SUPER pasākums visai ģimenei – Ģimeņu Spartakiāde

Hei! Hei!

Nāc un piedalies!

Ģimeņu Spartakiāde –  20.aprīlī plkst.11.00, Latgales ielā 283b

BJC “Daugmale” atklātās sacensības “Ģimeņu spartakiāde”

nolikums

Vispārīgie jautājumi

 • Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Ģimeņu spartakiāde (turpmāk –Sacensības).
 • Sacensību mērķi ir veicināt fiziskās aktivitātes un labi pavadīt brīvo laiku vecākiem ar bērniem.
 • Sacensību uzdevums ir noskaidrot saliedētākās, stiprākās ģimeņu komandas.
 • Sacensības organizē BJC Daugmale (turpmāk – Iestāde) sadarbībā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi (turpmāk kopā Organizatori).
 • Iestāde ir atbildīga par dalībnieku drošību saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu prasībām, kādas jānodrošina izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos. Ārkārtas situācijas gadījumos rīkojas atbilstoši Departamenta noteiktajai kārtībai.
 • Atbildīgā persona par Sacensību norisi BJC Daugmales kāpšanas sporta trenere Linda Ansone, lansone6@edu.riga.lv, tel.nr. +371 26729913.

Sacensību norises vieta un laiks

 • Sacensības notiek no 2024.gada 20. aprīlī.
 • Sacensības notiek BJC Daugmale stadionā, Maskavas ielā 283b, Rīga un to sākums ir plkst.11:00.
 • Sacensību nolikums un informācija par Sacensībām tiek publicēta Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra tīmekļvietnē intereses.lv un Iestādes tīmekļvietnē www.bjcdaugmale.lv.

Sacensību dalībnieki, programma un dalības nosacījumi

 • Sacensībās var piedalīties viens no ģimenes vecākiem ar savu bērnu vai bērniem (turpmāk – Dalībnieki).
 • Sacensības tiek organizētas šādām vecuma grupām un šādās kategorijās:
  • C grupa. Bērni vecumā no 5-7 gadu vecuma un viens ģimenes vecāks;
  • B grupa. Bērni vecumā no 8- 11 gadu vecuma un viens ģimenes vecāks;
  • A grupa. Bērni vecumā no 12-16 gadu vecuma un viens ģimenes vecāks;
 • Sacensības notiek saskaņā ar organizatoru izstrādātiem noteikumiem.

Dalībnieku pieteikšana Sacensībām

 • Pieteikumu dalībai Sacensībās (pielikums) iesniedz elektroniski, nosūtot BJC Daugmale kāpšanas sporta trenerei Lindai Ansonei uz e-pastu: lansone6@edu.riga.lv  līdz 2024.gada 19.aprīlim plkst. 23:59 .
 • Komandas pārstāvja apstiprinātu pieteikumu jāiesniedz 20. aprīlī Sacensību dienā , galvenajai tiesnesei Lindai Ansonei izdrukātā formā.
 • Katrs pilngadīgais Dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām, izvērtējot to sadarbībā pedagogu. Nepilngadīgā Dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām izvērtē dalībnieka vecāki.
 • Sacensību Dalībniekiem līdzi jābūt personu apliecinošiem dokumentam (pase, personas apliecība, skolēna apliecība, skolēna karte), kas pēc tiesneša pieprasījuma ir jāuzrāda.
 • Sacensību izdevumus, kas saistīti ar Dalībnieku un to pavadošo personu ceļa, naktsmītņu, ēdināšanas vai citiem izdevumiem, apmaksā paši dalībnieki.

Sacensību uzvarētāju apbalvošana

 • Sacensībās tiek apbalvoti godalgoto vietu ieguvēji.
 • Sacensību godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar Iestādes diplomiem un balvām.
 • Informācija par Sacensību rezultātiem gada 23.aprīlī tiek publicēta BJC Daugmale tīmekļvietnē www.bjcdaugmale.lv. un Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra – www.intereses.lv.

 Dalībnieka personas datu aizsardzības noteikumi

 • Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Izglītības likuma 17.panta pirmā daļa, 18.panta otrās daļas 12. un 13.punkts, Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas e. punkts.
 • Papildu informācija par personas datu apstrādi pieejama Departamenta tīmekļvietnē https://iksd.riga.lv/lv/rd-iksd/Personas-datu-apstrade.
 • Nolikumā noteikto mērķu sasniegšanai un Sacensību publicitātes nodrošināšanai, tiks veikta Dalībnieku fotografēšana un video ierakstīšana, un pasākuma laikā iegūtās fotogrāfijas un veiktie videoieraksti tiks izvietoti tīmekļvietnēs intereses.lv un www.bjcdaugmale.lv
 • Organizatori neuzņemas atbildību par trešo personu foto un/vai video uzņemšanu un to izmantošanu.
 • Dalībniekam/Dalībnieka likumiskajam pārstāvim ir tiesības lūgt neveikt un iebilst fotogrāfiju un videoierakstu veikšanai un publicēšanai, nosūtot savu lūgumu uz BJC Daugmale – Lindas Ansones e-pasta adresi lansone6@edu.riga.lv, norādot Dalībnieka identificējošu informāciju (piemēram, fotografēšanas laiku un izskatu raksturojošu informāciju).
 • Nepilngadīgā Dalībnieka fotografēšana un filmēšana, kā arī Dalībnieka personas datu publiskošana tiks veikta ar Dalībnieka likumiskā pārstāvja piekrišanu (pielikums).
 • Dalībnieks/Dalībnieka likumiskais pārstāvis atbild par precīzu Dalībnieka datu iesniegšanu BJC Daugmale – pasākuma organizatorei Lindai Ansonei. Trešās personas nav tiesīgas iesniegt Dalībnieku datus un tas var tikt uzskatīts par tiesību aktu pārkāpumu.

 

Linda Ansone, tālruņa nr. 26729913