Dokumenti

–> BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRA „DAUGMALE” IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI AUDZĒKŅIEM UN VECĀKIEM/AIZBILDŅIEM

BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRA „DAUGMALE” IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI audzēkņiem un vecākiem/aizbildņiem

1. Vispārīgie noteikumi.

 • Bērnu un jauniešu centra „Daugmale” (turpmāk tekstā – BJC ) iekšējās kārtības noteikumi audzēkņiem (turpmāk tekstā – Noteikumi) izdoti saskaņā ar:
  • Izglītības likumu;
  • Bērnu tiesību aizsardzības likumu;
  • gada 24.novembra Ministra Kabineta noteikumiem Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”;
 • BJC nolikumu.
  • Noteikumi nosaka:
  • izglītības procesa organizāciju;
  • tiesības;
  • pienākumus;
  • uzvedības noteikumus BJC
  • rīcību BJC un tā organizētajos pasākumos;
  • apbalvojumu sistēmu;
  • atbildību par Noteikumu ievērošanu;
  • evakuācijas plāna izvietojuma un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu kārtību izglītības iestādē.
 • Iekšējās kārtības Noteikumu ievērošana nodrošina audzēkņu drošību un viņu tiesību ievērošanu.
 • Noteikumu ievērošana visiem audzēkņiem ir obligāta.

2. Izglītības procesa organizācija.

 • Nodarbības sākums saskaņā ar nodarbību sarakstu.
 • Vienas nodarbības ilgums pirmsskolas vecuma audzēkņiem ir 30 minūtes un 40 minūtes pārējiem.
 • Starpbrīžu ilgums – no 5 līdz 15 minūtēm.
 • Par izmaiņām nodarbību sarakstā audzēknis tiek informēts iepriekšējā nodarbībā vai pa e-pastu/telefonu.
 • Apmeklējot nodarbības pirmo reizi, audzēkņi (vai viņu vecāki/aizbildņi) aizpilda iesniegumus, kas tiek nodoti pedagogam / trenerim un turpmāk tiek glabāti pie direktora vietnieka mācību jomā.
 • Kolektīvos, saistītos ar fiziskām nodarbībām ar paaugstinātu slodzi, uzņem tikai ar ārsta atļauju (izziņu), kuru audzēknim ir jāiesniedz savam pedagogam/trenerim, nākot uz pirmo nodarbību un kas turpmāk glabājās pie BJC „Daugmale” medicīnas darbinieka. (Sk. 2009.gada 25.maija BJC „Daugmale” direktora rīkojumu nr.7-p par jauno audzēkņu veselības stāvokli).

3. Audzēkņu tiesības:

 • netraucēti strādāt nodarbībās;
 • saņemt veselības un dzīvības aizsardzību BJC un tā organizētajos pasākumos.
 • iepazīties ar visām BJC piedāvātajām interešu programmām un izvēlēties, kuru/-as apmeklēt;
 • apgūt kvalitatīvas zināšanas izvēlētajās interešu izglītības programmās;
 • mācību procesā izmantot BJC telpas un inventāru;
 • paust savu attieksmi pret apmācības saturu un mācību metodēm;
 • pilnveidoties kulturālā un tikumiskā gaisotnē;
 • saņemt no pedagogiem / treneriem savlaicīgu informāciju par pasākumiem, sacensībām, izstādēm, skatēm, konkursiem, nometnēm u.c.;
 • pārstāvēt bērnu un BJC dažāda mēroga pasākumos;
 • izteikt priekšlikumus BJC vides pilnveidošanai.
 • piedalīties BJC sabiedriskajā darbībā.

 4. Audzēkņu pienākumi:

 • apgūt izvēlēto/-tās interešu izglītības programmu/-as atbilstoši savām spējām;
 • atbildēt par savu rīcību, mācību darba rezultātiem, uzvedību;
 • ar cieņu izturēties pret valsti, sabiedrību, ģimeni, valsts un BJC simboliku, dažādām rasēm, tautām, etniskajām grupām un to pārstāvjiem;
 • ievērot ugunsdrošības, drošības tehnikas noteikumus mācību kabinetos, sporta nodarbībās un sacensībās, ceļu satiksmes noteikumus mācību ekskursijās, pārgājienos un citos masu pasākumos;
 • regulāri apmeklēt un aktīvi līdzdarbojoties izvēlētā pulciņa nodarbībās;
 • ierasties uz nodarbībām un pasākumiem laikā;
 • aktīvi iesaistīties pulciņa un BJC rīkotajos pasākumos;
 • saudzēt BJC inventāru, telpas, mēbeles un citus piederumus;
 • saudzīgi izturēties pret mācību līdzekļiem, ierīcēm, inventāru, to nebojāt un nelauzt (ļaunprātīgas mantas vai inventāra, citu materiālo vērtību bojāšanas gadījumā materiālos zaudējumus atlīdzina vecāki/aizbildņi pilnā apmērā);
 • ievērot kārtību un tīrību darba un mācību telpās, kā arī gaiteņos, kāpnēs un BJC teritorijā;
 • tualetes telpās ievērot tīrību, noskalot ūdeni pēc lietošanas, nemest papīrus un citus higiēnas piederumus klozetpodos, aizgriezt ūdens krānus pēc to lietošanas;
 • ievērot personīgās higiēnas prasības;
 • virsdrēbes atstāt garderobē; par garderobē atstātām vērtīgām lietām vai mantām (naudu, mobilajiem tālruņiem u.c.) atbildīgs pats audzēknis; no garderobes atļauts paņemt tikai savas drēbes.
 • BJC atrasties tīrā apģērbā, ar piedienīgu matu sakārtojumu un ārējo izskatu, bez galvassegām;
 • sporta nodarbībām jāpārģērbjas sporta apģērbā un sporta apavos atbilstoši sezonai un paredzētajām nodarbībām;
 • vizuālās un lietišķās mākslas nodarbībās pēc nepieciešamības jāuzvelk halāti vai priekšauti;
 • uz nodarbībām ierasties, līdzi ņemot pedagoga noteiktos mācību līdzekļus un piederumus;
 • darboties un uzvesties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām;
 • ievērot pārējo audzēkņu tiesības uz netraucētu mācību procesu;
 • par jebkura riska vai ekstremālu situāciju, kura apdraud ai var apdraudēt audzēkņu drošību vai veselību, nekavējoties ir jāziņo BJC vadībai;
 • pēc nodarbībām sakārtot savu darba vietu, izmantoto inventāru nolikt tam paredzētā vietā, izslēgt iekārtas;
 • ievērot BJC administrācijas un pedagogu / treneru norādījumus, aizrādījumus;
 • iepazīstināt savus vecākus/aizbildņus ar viņiem domāto informāciju, lūgt vecākus vai aizbildņus to parakstīt un atgādāt to atpakaļ BJC ja pedagogs / treneris vai administrācijas pārstāvis to ir lūdzis.

5. Aizliegumi:

 • fiziski, morāli vai psiholoģiski aizskart citus audzēkņus, skolotājus vai citus BJC darbiniekus;
 • kāpt, sēdēt, novietot mantas uz palodzēm, puķu kastēm, apkures radiatoriem un caurulēm;
 • bojāt, pārvietot vai bez pedagoga/trenera atļaujas lietot BJC mēbeles, iekārtas, ierīces, instrumentus, inventāru, aizskart dizaina elementus (arī istabas augus un kompozīcijas);
 • telpās ievest nepiederošas personas;
 • ienest BJC telpās priekšmetus, kas apdraud apkārtējo veselību un dzīvību, kā arī vērtslietas un lielas naudas summas. Par BJC „Daugmale” ienesto naudu un vērtslietām iestāde atbildību neuzņemas;
 • ienest BJC un tā teritorijā ieročus, alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vielas, tabakas izstrādājumus, pirotehniku, dzīvniekus; spēlēt azarta spēles;
 • ienākt telpās ar uzvilktām skrituļslidām;
 • piesavināties vai bez atļaujas aiztikt citu audzēkņu un pedagogu / treneru mantas.

 6. Sporta un kultūras pasākumi, ekskursijas, pārgājieni.

 • Pirms katra pasākuma, ekskursijas, pārgājiena, sacensībām katrs audzēknis, viņu vecāki/aizbildņi tiek iepazīstināti ar pasākuma gaitu un iespējamiem drošības noteikumiem.
 • Pasākuma, ekskursijas, pārgājiena, sacensību laikā audzēkņu pienākums ievērot drošības tehnikas noteikumus.
 • Audzēkņi un to vecāki / aizbildņi tiek informēti par pasākuma mērķi, vietu, ilgumu, saziņas iespējām, plānojot izbraukuma pasākumu arī par pārvietošanās veidu, maršrutu, nakšņošanas iespējām.
 • Pasākuma laikā audzēkņiem, to vecākiem/aizbildņiem, viesiem – ievērot uzvedības kultūru.
 • BJC ir tiesības izmantot savu audzēkņu darbus, fotogrāfijas, vārdus un uzvārdus informatīvajos un reklāmas rakstos, materiālos.

7. Apbalvojumu sistēma.

 • Katram audzēknim ir tiesības par labi veiktu darbu saņemt uzslavu, atzinību, pateicību, diplomu vai citus apbalvojumus.
 • Par labiem sasniegumiem pulciņa darbā, par atsaucību, savlaicīgu un apzinīgu darbu, par aktīvu iniciatīvu dažādu pasākumu rīkošanā BJC labākos audzēkņus gada noslēgumā apbalvo ar gada balvu „No sirds uz sirdi”.

8. Atbildība par BJC nolikuma, Noteikumu un citu iekšējo normatīvo aktu neievērošanu.

 • Par BJC nolikuma, Noteikumu un citu iekšējo normatīvo aktu neievērošanu audzēkņiem var piemērot šādus disciplinārsodus:
  • mutisks aizrādījums vai piezīme;
  • rakstisks ziņojums vecākiem;
  • izslēgšana no BJC.
 • Audzēknis tiek atskaitīts gadījumos:
  • pamatojoties uz vecāku vai audzēkņu iesniegumu;
  • ja audzēknis neievēro iekšējās kārtības noteikumus un nepilda savus pienākumus;
  • ja audzēknis ilgāk par vienu mēnesi neapmeklē nodarbības bez attaisnojoša iemesla. Mācību gada sākumā audzēkņus atskaita sākot ar novembra mēnesi. Turpmāk mācību gada laikā audzēkņus atskaita, pamatojoties uz pedagogu sniegto informāciju. Audzēkņu atskaitīšanas datums tiek fiksēts VIIS datu bāzē.
  • audzēknis rupji pārkāpj disciplīnu;
  • veselības stāvokļa dēļ (nepieciešams ārsta slēdziens).
 • Par BJC īpašuma bojāšanu audzēknis un viņa vecāki ir pilnā mērā materiāli atbildīgi par zaudējumu, kas audzēkņa vainas dēļ nodarīts BJC „Daugmale”. Par nodarījumu audzēknis sniedz rakstisku paskaidrojumu.
 • Gadījumos, kad ir pamatotas aizdomas par svešas mantas piesavināšanos, BJC ziņo vecākiem un policijai.
 • Gadījumos, kad ir aizdomas par narkotisko, psihotropo, toksisko vielu un alkohola lietošanu, BJC ziņo vecākiem un ātrai medicīniskai palīdzībai, policijai.
 • Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietoto fizisko vai emocionālo vardarbību, administratīvi vai krimināli sodāmiem pārkāpumiem, nekavējoties ziņo tiesībsargājošām iestādēm.

 9. Evakuācijas plāna izvietošanu un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību

 • Evakuācijas plāni izvietoti atbilstoši ugunsdrošības normu prasībām katrā ēkas stāva gaitenī labi pārredzamās vietās, citās BJC telpās un struktūrvienībās.
 • Ekstremālās situācijās rīkojas saskaņā ar plāniem.
 • Operatīvā dienesta izsaukšanas tālruņi ir izvietoti pie informācijas stenda un telpā, kur ir telefons.

10. Kārtība, kādā audzēkņi tiek iepazīstināti ar Noteikumiem, instrukcijām un citiem iekšējiem normatīvajiem aktiem.

 • Pedagogi iepazīstina audzēkņus un vecākus/aizbildņus ar Noteikumiem un instrukcijām šādā kārtībā:
  • katru gadu 1. semestra pirmajā nodarbībā ar:
  • Iekšējās kārtības noteikumiem.
  • Ugunsdrošības instrukciju.
  • Elektrodrošības instrukciju.
  • Instrukciju – Ja izglītojamais izglītības iestādē apdraud savu vai citu personu drošību, veselību dzīvību.
  • Par darba kārtību pirmās palīdzības sniegšanā nelaimes gadījumos.
  • Evakuācijas plānu.
 • ar instrukcijām par drošību kabinetos, telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt audzēkņu veselību un dzīvību, 1. un 2. semestra pirmajā nodarbībā un katru reizi pirms tādu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību;
 • pirms sporta vai kultūras pasākumu apmeklējuma notiek pārrunas ar audzēkņiem kārtības noteikumus konkrētajā pasākumā;
 • pirms došanās ekskursijās, izbraukumos, pārgājienos audzēkņi tiek instruēti par kārtības noteikumiem pasākumos. Par noteikumu pārrunāšanas faktu tiek veikts ieraksts instruktāžas lapā un audzēkņiem jāparakstās par noteikumu ievērošanu;
 • par ugunsdrošību audzēkņi tiek informēti ne retāk kā reizi gadā;
 • par elektrodrošību audzēkņi tiek informēti ne retāk kā reizi gadā;
 • vismaz vienu reizi gadā audzēkņi tiek instruēti:
 • par rīcību nestandarta situācijās, ar BJC evakuācijas plānu, BJC noteikto operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību;
  • par ceļu satiksmes drošību;
  • par personas higiēnu un darba higiēnu.
 • Izglītojamo iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem, drošības noteikumiem un evakuācijas plānu reģistrē nodarbību uzskaites žurnālā. Izglītojamais, izņemot pirmsskolas vecuma bērnus, atbilstoši spējām un prasmēm to apliecina ar ierakstu “iepazinos”, norādot datumu, un parakstu. Audzēkņa personīgais paraksts ir pamats tam, ka audzēknis apņemas ievērot to, par ko ir parakstījies.
 • Pedagogs nepieciešamības gadījumā ar Noteikumiem un instrukcijām iepazīstina izglītojamo vecākus/aizbildņus.
 • Noteikumi, instrukcijas, kuras ir saistošas audzēkņiem un to vecākiem pieejamas pie iestādes lietvedes, izvietoti BJC telpās, visās struktūrvienībās, publicēti BJC tīmekļa vietnē bjcdaugmale.lv  (Pedagogiem-Dokumenti).

11. Grozījumi Noteikumos.

 • Grozījumus var ierosināt direktors un Pedagoģiskā padome. Papildinājumus/grozījumus Noteikumos apstiprina direktors.

AR  IEKŠĒJĀS  KĀRTĪBAS  NOTEIKUMIEM  TEVI IEPAZĪSTINA STUDIJAS, PULCIŅA, GRUPAS PEDAGOGS, KO  AUDZĒKNIS  APLIECINA  AR  SAVU  PARAKSTU  INSTRUKTĀŽAS LAPĀ.

DOKUMENTI:

Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” Darba kārtības noteikumi

Rīkojums par instruktāžām

BJC “Daugmale” instruktāža par pasākumu

BJC “Daugmale” pieteikums par piedalīšanos pasākumā

BJC „Daugmale” izstāžu pieteikums

BJC „Daugmale” izstāžu atskaite

BJC “Daugmale” nodarbības konspekta veidlapa

IESNIEGUMS par speciālu medicīnisku optisku redzes korekcijas līdzekļu iegādi

IESNIEGUMS par periodisko obligāto veselības pārbaudi